مشکلات میدان بار و پایانه ی بابک کریمی

بفرمایید این گوی و این میدان!! چرا میدان بار را از اینجا انتقال نمی دهند؟ از سال ۹۰مشغول مکاتبات و پیگیری به ادارات مختلف هستیم اما هیچ؟! یک مادر:جرات ندارم دختر نوجوانم را تنها به خیابان بفرستم. حتی...