سرسبزترین شهر استان، در حال تبدیل شدن به دشت مرده است...

دبیر خانه کشاورز : سرسبزترین شهر استان، در حال تبدیل شدن به دشت مرده است دبیر خانه کشاورز ضمن بیان اینکه من به نمایندگی از ۴۵ هزار بهره بردار بخش کشاورزی، گوشه ای از مشکلات این بخش را مطرح می کنم اظه...