ستون آزاد (اشکنه بخورید!)

اشکنه بخورید! خب سرانجام آقای سیدعباس حسینی به خیر و خوشی شدند شهردار نیشابور. ما هم از همینجا و از ستون آزاد برایشان آرزوی موفقیت داریم. هر چند نمی دانیم: *چرا شورای شهر که از مدت ها قبل می دانست که...