حوادث

خون قوچ وحشی پنج شکارچی متخلف درنیشابور را بدام انداخت؟! رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیشابور از یک سانحه رانندگی دراین شهرستان خبرداد که در پی آن پنج شکارچی غیر مجاز به شدت مصدوم و بدام افتادن...