زیر میز فلسفه

زیر میز فلسفه اول اینکه این هفته چون میز فلسفه در فضای هنر و اندیشه نگنجید ما فوری فرصت طلبی کرده مطلب خودمان را در گوشه ای چپانده و چاپاندیم و گفتیم خوانندگان را از زیر میز فلسفه آگاه کنیم تا بدانند...