در خبر ها نیامده بود

نکند دیگران خبر راست بگویند و ما خبر دروغ ایرنا: رئیس جمهور حسن روحانی در مراسم گشایش مسابقات بین المللی قرآن کریم: باید به عمق آیات قرآن دست یابیم و در زندگی خود آثار عملی قرآن را مشاهده کنیم. نکند ...