بابک زنجانی باید سالی ۸۰۰ میلیون تومان ذخیره می کرد تا بعد از ۲۵۰۰ سال...

بابک زنجانی باید سالی ۸۰۰ میلیون تومان ذخیره می کرد تا بعد از ۲۵۰۰ سال، این قدر پول داشته باشد! محسن صفایی فراهانی، نماینده دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مدتی ...