کلبه کتاب

کلبه کتاب مهدی کاکلی درود! به کلبه کتاب خوش آمدید. راستش این هفته کمی سرم شلوغ بود و فرصت نشد درست و حسابی از اوضاع و احوال بازار کتاب خبر بگیرم و ببینم اوضاع چگونه است و تازه های نشر کدامند و کدام ک...