حقوق عقب افتاده معلمین و پاسخ نخست وزیر شاعر...

حقوق عقب افتاده معلمین و پاسخ نخست وزیر شاعر در زمان زمامداری میرزا حسن خان وثوق الدوله وضع مدارس و وزارت معارف آشفته و پریشان بود. حقوق کارمندان دولت و مخصوصاً معلمان چندین ماه به تأخیر می‌افتاد و آ...