پایان بازی شورا با شهردار منتخب ش؛ آغاز بازی با سرنوشت شهر...

پایان بازی شورا با شهردار منتخب ش؛ آغاز بازی با سرنوشت شهر شهردار برکنار شد بتویی سرپرست موقت شهرداری بازی شوراییان که از نخستین هفته های انتخاب زرندی از سوی خودشان به عنوان شهردار آغاز شده بود، با ب...