برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه...

برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه     علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک در محل اردوگاه بین المللی شهید رجایی نی...