رکود بازار مسکن؛

رکود بازار مسکن؛ آیا «لیزینگ مسکن» می تواند راه حل باشد؟ یکی از اساسی ترین نیازهای هر شهروندی، داشتن سرپناهی است که به پشتوانه آن روزگار خود و خانواده اش را بگذراند و راه آینده را درپیش گیرد. خانه عل...