ایجاد هماهنگی بین یگان های حفاظت در شهرستان نیشابور...

  باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده، هم پوشانی و همکاری یگان های حفاظت ادارات جهادکشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، شرکت نفت، امورمنابع آب و شهرداری های شهرستان نیشابور...