نیشابورجولانگاه ازبکان و صفویه

نیشابورجولانگاه ازبکان و صفویه پس از تخریب کامل نیشابور به دست مغولان و قتل عام سکنه آن، این کلان شهر هرگز عظمت گذشته خود را باز نیافت. مردم اندکی که جان سالم به در برده بودند و یا به روستاها و به نق...