ترجمه خسرونامه (الهی نامه) عطار به زبان ژاپنی به نیمه رسید...

ترجمه خسرونامه (الهی نامه) عطار به زبان ژاپنی به نیمه رسید ژاپنی ها از آثار عطار استقبال کرده اند؛ سایر آثار عطار را هم ترجمه می کنیم استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو از ترجمه کتاب الهی نامه (خسرونا...