آقای روحانی یک مقدار جسارت بیشتر؛ یک جاهایی باید مقاومت کرد؛ یک جاهایی...

آقای روحانی یک مقدار جسارت بیشتر؛ یک جاهایی باید مقاومت کرد؛ یک جاهایی باید روی حرف ایستاد! علی مطهری نماینده مردم تهران گفت: بارها اتفاق افتاده نماینده ای چیزی گفته و بلافاصله از اطلاعات تماس می گیر...