انسان، مجموعه ای است از آنچه ندارد، اما می تواند داشته باشد....

انسان، مجموعه ای است از آنچه ندارد، اما می تواند داشته باشد. “ژان پل سارتر” دشمنان انسان دکتر علی شریعتی در کتاب «نیازهای انسان امروز» اشارات مفصلی به مجموعه ی عوامل و شرایطی دارد که در ط...

نیایش

فقدان نیایش در ملتی برابر با سقوط آن ملت است، «الکسیس کارل» نیایش نیایش یکی از موثرترین عوامل تهذیب نفس، صفای باطن و رسیدن به کمال و قرب خداوند متعال است که پیوند انسان رابه زیبایی با خدای یکتا برقرا...

چهارزندان انسان

از زبان دکتر… چهارزندان انسان «ای آفریدگار من، کمک کن آفریدگار خود باشم نه که همچون حیوان خود را با محیط، که محیط را با خود تطبیق دهم.» بامرور بخش هایی ازکتاب «چهارزندان انسان» اثر دکترعلی شریع...