همه کارها به لنگی خورده

همه کارها به لنگی خورده هفتاد وسه سال ِقبل، در شهریور ۱۳۲۰،پس از این که «رضاشاه» ِ، ملّت ِخویش را تنها گذاشت و به اتفاق ِ اعضای ِخانواده اش، از مسیر ِ»کرمان» راهی تبعیدگاه ِدوردست ِخویش گردید.، در کر...