رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه

رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه (بخش دوم) در مواردی که مرد متقاضی طلاق باشد و یا زن و شوهر تقاضای طلاق توافقی نمایند، دادگاه به زوجین اعلام می نماید که داوری از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خوی...