گفتگو با محمد تهرانچی پیشکسوت ورزش باستانی نیشابور...

گفتگو با محمد تهرانچی پیشکسوت ورزش باستانی نیشابور رئیس هیئت باید انتخابی باشد نه انتصابی همه ی ما به نقش تربیت بدنی یا همان ورزش و امور جوانان واقف هستیم ولی ظاهرا تنها چیزی که در اداره ی ورزش و جوا...