خداحافظی هاشمی نژاد با نیشابور

خداحافظی هاشمی نژاد با نیشابور همت آبادی: مقصر فرماندار و نمایندگان وقت هستند من مطمئنم بعد از این که از این جاده عبور کنیم چراغ پادگان همیشه خاموش خواهد بود! آزاده مهدیار/ با وجود هشدارهای مختلف از ...