کاهش ۷۰ درصدی برداشت زعفران در نیشابور...

کاهش ۷۰ درصدی برداشت زعفران در نیشابور رئیس اداره هواشناسی نیشابور با بیان اینکه یکی از محصولات کشاورزی مورد تحقیق و پژوهش در بخش هواشناسی کشاورزی نیشابور، زعفران است، اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناس...