آشنایی با اصطلاحات جزایی

آشنایی با اصطلاحات جزایی زندگی در هر اجتماعی نیازمند آگاهی و آشنایی با قوانین و مقررات و اطلاع از آنهاست. معمولا شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوق آشنایی کامل ندارند هر چند این یک امر طبیعی به نظ...

عواقب بیمه کمتر از نرخ دیه

عواقب بیمه کمتر از نرخ دیه   قسمت اول مطابق قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک کش ها و تریلر متصل به آن ها، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه ...