تأملی در کرانه های شعر امروز نیشابور

تأملی در کرانه های شعر امروز نیشابور هر برگ شعر من سر از شهری به در کرد                                                                        گر ریشه ام در خاک نیشابور روئید                         ...