با ۵/۲ میلیارد تومان پول برباد رفته در مراسم ترحیم می توان به توسعه عل...

با ۵/۲ میلیارد تومان پول برباد رفته در مراسم ترحیم می توان به توسعه علمی شهر کمک کرد حدود ۵/۲ میلیارد تومان ثروت بر باد رفته در مجالس ترحیم در سال می تواند در توسعه علمی نیشابور کمک موثری باشد. سرپرس...