نیشابور ۸۰۰ تخت بیمارستانی می خواهد

دکتر عظیمی نژاد در شورای اداری: نیشابور ۸۰۰ تخت بیمارستانی می خواهد امیدوارم در پایان دولت یازدهم، شرمنده زنان و کودکان نیشابور نباشم سرپرست دانشکده علوم پزشکی با بیان اینکه طرح تحول سلامت نقطه عطفی ...