بخش سلامت در کل کشور مغفول واقع شده و در نیشابور بسیار بیشتر!...

در مراسم معارفه قائم مقام دانشکده علوم پزشکی در امور مشارکت ها مردمی عنوان شد: بخش سلامت در کل کشور مغفول واقع شده و در نیشابور بسیار بیشتر! کمبود تخت های بیمارستانی نیشابور بیش از ۵۰ درصد است الهام ...