گفتگوباخانم دکترفهیمه بقراط نوه دکترمهدی بقراط...

به بهانه ی اول شهریور، روز پزشک گفتگوباخانم دکترفهیمه بقراط نوه دکترمهدی بقراط ؛ دکترمهدی بقراط الحکما، پدرفرهنگ وبهداشت نیشابور الهام صادقی/ دکتر مهدی بقراط الحکما، اولین پزشـــک طب جدید نیشابور بود...