«دیوانگان فرزانه»

«دیوانگان فرزانه» بخش دوم در افکار نویسندگان و شاعران ایرانی و همچنین ادبیات فارسی، از همان قرن های نخست بعد از اسلام، آثاری وجود دارد که در آن ها انتقادات سیاسی و اجتماعی به چشم می خورد. رواج اشعار ...