پول های کثیف!

پول های کثیف! با لباس کار بود و غرق در فکر لقمه ای نان، وقتی صدای دلخراش ترمز ماشین مدل بالای آقازاده به خودش آورد و بی درنگ غرق در خونش کرد. تقصیری نداشت. راهش را می رفت. از درد ناله می کرد و به خود...