شلیک به سوی شاه

شلیک به سوی شاه دولت ها را شما می آورید و می برید و گلوله آن را من می خورم درست هنگامی که در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۷ سران و اعضای حزب توده در سالگرد دکتر تقی ارانی در ابن بابویه گرد هم آمده بودند وبرای بزرگ...