چالش ها و اولویت های فرماندار دولت امید...

  انتصاب جناب آقای مهندس مظفری به سمت فرمانداری ابر شهر، همچون خبر اجماع دلسوزان عرصه ی سیاست بر نامزدی آقای روحانی، دوباره بارقه ی امید و نشاط را در دل مردم نیشابور زنده نمود و باعث تقویت این ب...