عوارض نوسازی و عمران شهری افزایش یافت

با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی : عوارض نوسازی و عمران شهری افزایش یافت شورا و شهرداری هیچ نقشی در افزایش عوارض نوسازی ندارند با ابـلاغ وزارت امـــور اقتصــادی و دارایـی عـوارض نوسـازی و عمران ش...