آیا کودک شما بیش فعال است؟

آیا کودک شما بیش فعال است؟ بخش دوم دلایل بیش فعالی دلیل به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است. این کودکان در بخش های توجه و تمرکز در مغز دچار نقص جزئی هستند. از عواملی که ...

آیاکودک شما بیش فعال است؟

آیاکودک شما بیش فعال است؟ بخش دوم دلایل بیش فعالی دلیل به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است.این کودکان دربخش های توجه و تمرکز در مغز دچار نقص جزئی هستند. از عواملی که می ...