انسان، مجموعه ای است از آنچه ندارد، اما می تواند داشته باشد....

انسان، مجموعه ای است از آنچه ندارد، اما می تواند داشته باشد. “ژان پل سارتر” دشمنان انسان دکتر علی شریعتی در کتاب «نیازهای انسان امروز» اشارات مفصلی به مجموعه ی عوامل و شرایطی دارد که در ط...