دست رد پلیس بر رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی خریداران کابل های سرقتی...

دست رد پلیس بر رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی خریداران کابل های سرقتی ماموران وظیفه شناس کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان نیشابور با صحت عمل خود رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی خریدارانن کابل های سرقتی را رد و مبلغ مورد نظر ...