حوادث نیشابور

سنگهایی که سپر بلای جان مقنی شد تلاش ۶ ساعته نجاتگران آتش نشان موجب نجات جان مقنی شد که در زیرخروارها خاک و سنگ مدفون شده بود. با اعلام حادثه ریزش آوار بر سر مقنی در روستای ساقی بیگ در ۹۰ کیلومتری نی...