بدترین روزهای فعلی ام را با بهترین روزهای دوران مصرفم عوض نمی کنم...

در گردهمایی بهبودیافتگان اعتیاد عنوان شد: بدترین روزهای فعلی ام را با بهترین روزهای دوران مصرفم عوض نمی کنم باید به این باور برسیم که اگر با معضل اعتیاد، مقابله جدی نشود هر لحظه ممکن است گریبان گیر خ...