حق عمومی، مسئولیت عمومی

در ابتدای این نوشته لازم می دانم از سوی خود و همکاران ام در «خیام نامه» ضایعه اسف بار و سهمگین مرگ خونین دو آموزگار متعهد، آقای حسن شریفی راد و همسر و دو فرزند دلبندشان را به بازماندگان و به ویژه خان...