باید از همگرایی و توان همه نیشابوری ها استفاده شود...

در همایش نیشابوری های مقیم مرکز با موضوع تاریخ و فرهنگ نیشابور عنوان شد: باید از همگرایی و توان همه نیشابوری ها استفاده شود اگر یک نیشابوری عصر یکشنبه ۲۰ مهرماه جاری حوالی چهارراه پارک وی در تهران قد...