با اقتدار و حمایت ملت که به روحانی رای دادند، می توان شرایط را دگرگون ...

در نشست فعالان سیاسی- اجتماعی نیشابور با نماینده هیئت دولت عنوان شد: با اقتدار و حمایت ملت که به روحانی رای دادند، می توان شرایط را دگرگون کرد تَرک خوردن سازمان تحریم سودمند است، تَرَک خوردن امید مرد...