«در مورد جنایت خیابان اندیشه فرضیه هایی وجود دارد که در حال پیگیری است...

فرمانده انتظامی خراسان رضوی: «در مورد جنایت خیابان اندیشه فرضیه هایی وجود دارد که در حال پیگیری است» باید مسئولین اجرایی شهرستان از پدیده حاشیه نشینی جلوگیری کنند، این مسئله زیبنده هیچ شهری نیست در ح...