نگه داری از خودرو

نگه داری از خودرو در زمستان بخش دوم در شماره های پیش در باره نحوه رانندگی و نگهداری از خودرو در زمستان مطالبی گفته شد و در این بخش نیز ادامه موارد نگهداری بیان می شود تا زمستان را با اطمینان و امنیت ...