در خبرها نیامده بود که

در خبرها نیامده بود که: گویا تاکید جدی وزارت کشور مبنی بر رصد نمودن تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی و برخورد با آن در موعد مقرر؛ سبب فروکش نمودن فعالیت های آشکار برخی کاندیداهای پیدا و پنهان در نیشابور...

در خبرها نیامده بود که

در خبرها نیامده بود که: بتوئی در نخستین روز کاری خود از انتشار چندین گزارش مربوط به عملکرد شهرداری ممانعت کرده است با این استدلال که این گزارش ها نشان دهنده دوران مدیریتی زرندی می باشد و به سود وی تم...

در خبرها نیامده بود شماره ۲۲۶

در خبرها نیامده بود که:یکی از معاونین پر حاشیه ی شهرداری نیشابور،اخیرا بدون هماهنگی با شهردار ،اقدام به استخدام یکی از نزدیکان خود نموده بود که گویا با واکنش شهردار و لغو آن مواجه می شود. در خبرها نی...

در خبرها نیامده بود که:

در خبرها نیامده بود که: در حالیکه ۱۶ماه تا برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است فعالیت های زود هنگام تبلیغاتی بویژه از جانب نمایندگان فعلی و برخی از اعضای شورا آغاز شده است ، استفاده از مساجد و اوقات...