درگفتگو باشناگر نوجوان نیشابوری که ۵ رکورد شنای ایران را جابه جا کرد...

درگفتگو باشناگر نوجوان نیشابوری که ۵ رکورد شنای ایران را جابه جا کرد: در اوج قهرمانی، تصمیم به دست کشیدن از ورزش دارم به ندرت می توان شهری مثل نیشابور پیدا کرد که مملو از قهرمان و پهلوان باشد، چگونه ...