یعقوب لیث پشت دروازه های نیشابور

یعقوب لیث پشت دروازه های نیشابور درخراسان ز آل مصعب شاه طاهر وطلحه بود وعبدالله بعد طاهر دگر محمد دان کو به یعقوب داد تخت وکلاه عاقبت در خواب رفتگان مردم نیشابور وخراسان دراواخرحکومت طاهری از مظالم ا...