درد بی پایان ویژه خواری و تبعیض

             درد بی پایان ویژه خواری و تبعیض توسعه و پیشرفت هر دیار از آرزوهای دیرینه ی ساکنان و دوست داران آن به شمار می آید. مدیران، معتمدان و نخبگان باید با رعایت امانت داری و شفافیت، تلاش کنند از...