طنز خیام نامه : درباره ی تلویزیون، نمایندگان نیشابور و هندوانه!...

درباره ی تلویزیون، نمایندگان نیشابور و هندوانه! میانگین سن دختران فراری در تهران، ۹ تا ۱۷ سال است، یک سوم زنان قلیان می کشند، روزی ۹ نفر معتاد در کشور می میرند، ۴۰درصد مردم زیر خط فقرند. چیه؟ چرا این...