پریخان خانم; دختر قدرت طلب صفوی

پریخان خانم؛ دختر قدرت طلب صفوی آنچه تا به حال در مورد خاندان صفویه کمتر شنیده شده نام دختری است به نام پریخان خانم. سلسله صفویه حکومتی ایرانی و شیعه بودند که در سالهای ۸۸۰ تا ۱۱۰۱ هجری خورشیدی (براب...