نیشابور، پایتخت کتاب ایران خواهد شد

اگر مسئولین همت کنند! نیشابور، پایتخت کتاب ایران خواهد شد   نیشابور پیشینه تاریخی بیشتری در حوزه کتابخوانی داشته‌است دبیرجشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران با اشاره به معیارها و ضوابط انتخاب پایتخت کتا...